ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

WE ARE

3D-Lasertec

Kdo jsme

Jsme společnost 3D – lasertec, s.r.o. a naším hlavním oborem je kovovýroba. Pro naše zákazníky z automobilového, potravinářského a strojního průmyslu vyrábíme prvotřídní díly přesně dle jejich požadavků. Naši konstruktéři pracují s moderními technologiemi, jako jsou např. 3D tiskárny, kde jsme schopni vyrobit plastové díly pro mustry nebo malé série. Ve výrobě pracujeme na nejmodernějších 2D a 3D laserech a zpracováváme plechy a profily různých formátů a materiálů s vysokou přesností řezu.

Prioritou pro nás je výroba a využití obnovitelných zdrojů energie. Využíváme vlastní solární elektřinu z panelů umístěných na střechách našich hal a v okolí firmy. Máme flotilu elektricky poháněných a hybridních automobilů. Všechny naše vysokozdvižné vozíky jsou poháněné CNG.

Jako ISO – certifikovaná firma máme jasně nastavené procesy výroby a důraz klademe na špičkovou kvalitu našich produktů. Naším cílem je být stále lepší a moderní společností!

Elektromobilita

Hypercharger od našeho zákazníka, společnosti Alpitronic, je nejkompaktnější a nejvýkonnější řešení HPC na trhu. Je připraven na budoucnost pokud jde o normy, budoucí standardy a všechny nové designy elektromobilů. Je k dispozici ve dvou velikostech pouzdra, čtyřech možnostech napájení a mnoha možnostech kabelů. Stanice poskytuje nabíjecí napětí téměř v celém rozsahu od 150 Vdc do 1000 Vdc, což umožňuje nabíjet i technologicky nejvyspělejší elektromobily pomocí systému CCS. Společnost 3D- Lasertec je hlavním výrobcem a dodavatelem pouzder.

Automobilový průmysl

Jsme výrobcem speciálních kontejnerů a univerzálních palet a orientujeme se hlavně na oblast automotive. Pro ostatní průmyslové oblasti jsme však schopni nabídnout individuální logistická řešení dle vašich požadavků.

Nejmodernější 2D a 3D laserové řezací stroje Trumpf a Adige nám umožňují dosáhnout nejvyšší přesnost a kvalitu.

Potravinářský průmysl

Ať už jde o skleněné lahve, PET nádoby nebo plechovky, pro plnění, etiketování nebo balení, pro vodu, pivo nebo nealkoholické nápoje – náš zákazník společnost Krones nabízí přizpůsobené systémové řešení pro každý procesní krok, každý typ nádoby a každou kategorii nápojů. Široké portfolio zahrnuje všechny stroje potřebné pro výrobu nápojů: Od natahovacích vyfukovacích forem na PET nádoby a oplachovačů skleněných lahví a plechovek až po plničky vhodné pro všechny typy nádob a etiketovače pro všechny běžné varianty etiketování a zdobení.

About us

We are 3D – lasertec, s.r.o., a company with core business in metal production. We produce first-class parts for our customers from the automotive, food and machinery industries exactly according to their requirements. Our design engineers work with modern technologies, such as 3D printers, which allow us to produce plastic parts for samples or small series. In production, we use state-of-the-art 2D and 3D lasers and process sheet metal and profiles of various formats and materials with high cutting precision.

Our priority is the production and use of renewable energy sources. We use our own solar electricity generated by rooftop panels on our production halls and in the company surroundings. We have a fleet of electric and hybrid cars. All our forklifts are CNG powered.

As an ISO-certified company, we have clear manufacturing processes and emphasize quality excellence in our products. Our goal is to continuously improve and be a modern company!

Electromobility

The Hypercharger from our customer, Alpitronic, is the most compact and powerful HPC solution on the market. It is future-ready in terms of standards, future standards and all new EV designs. It is available in two enclosure sizes, four power options and a variety of cable options. The station provides charging voltages over almost the entire range from 150 Vdc to 1,000 Vdc, allowing even the most technologically advanced EVs to be charged using the CCS system. 3D- Lasertec is the main manufacturer and supplier of the enclosures.

Automotive

We manufacture special containers and universal pallets, and our primary focus is on the automotive sector. However, we can also offer individual logistics solutions for other industries according to your requirements.

State-of-the-art 2D and 3D laser cutting machines by Trumpf and Adige allow us to achieve the highest precision and quality.

Beverage industry and food producers

Our customer Krones offers a customised system solution for every process step, every container type and every beverage category from glass bottles, PET containers or cans, to filling, labelling or packaging, and water, beer or soft drinks. Our large portfolio includes all the machines needed for beverage production from stretch blow moulds for PET containers, to glass bottles and can rinsers, fillers suitable for all container types, and labellers for all common labelling and decorating variants.

Contact us

Should you have any questions or wishes, please use the contact form.